ووشو

اندر احوالات یک جنجال 24 ساعته!

بیانیه ای از سوی ورزشکاران صادر شده که شاید بهتر بود با امضای اشخاص و چهره هایی که در جریان نگارش آن بوده اند روی خروجی خبرگزاری ها قرار گیرد.

1 تیر 1398